Truy cập nội dung luôn

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Đơn vị Dịch vụ công mức độ 3 Dịch vụ công mức độ 4
Tổng cục Đường bộ Việt Nam 2 -
Cục Hàng hải Việt Nam 33 15
Cục Đăng kiểm Việt Nam - 5
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 22 3